Skip to content

INFORMACE

Chceš se s námi spojit?

Napiš na e-mail skas.fast@vutbr.cz, na náš Facebook nebo kterémukoli ze členů.

SK AS – Studentská komora Akademického senátu

je součást Akademického senátu FAST VUT v poměru 25 zaměstnanců Komory akademických pracovníků a 15 studentů Studentské komory. Existujeme, protože nás zřídil Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Jsme volený orgán a naše členy volí pouze studenti naší fakulty. Máme tříleté funkční období (v současné době 2020-2023). V čele Studentské komory akademického senátu stojí předseda, místopředseda a tajemník. Zasedání jsou veřejně přístupná. Procházíme, revidujeme a schvalujeme dokumenty vydávané fakultou. Pořádáme pro studenty nejrůznější akce, kde se můžou všichni společně potkat a užít si spoustu zábavy.

Volby:

Členem SKAS se může stát jakýkoliv student FAST, který kandiduje v řádných nebo doplňovacích volbách a je zvolen. 

Volby do SKAS jsou dvoukolové, první kolo probíhá elektronicky v intranetu a druhé kolo probíhá prezenčně formou hlasovacích lístků. 

Pokud se kandidát neumístí do počtu volených členů, stane se z něj náhradník. Když nějaký člen SKAS opustí, přijde řada na náhradníka. Náhradníků je většinou stejný počet jako volených členů, pokud dostanou alespoň třetinu hlasů jako poslední zvolený člen.

Více zde

Akademický senát fakulty:

  1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy,
  3. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  6. schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty,
  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  8. na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Důležité odkazy:

Akademický senát FAST VUT

Zápisy ze zasedání AS FAST VUT

Vnitřní předpisy FAST VUT – Volební řád, Jednací řád, Statut

Zákon o vysokých školách

SKAS VUT

Příručka prváka